Instagram Video Downloader

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh instagram trên máy tính của bạn.

Chỉ cần thay thế insta bằng cặn bã trên mỗi bài đăng bạn muốn tải xuống.

cách thay thế insta bằng scum thành url để tải xuống video instagram

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh instagram trên thiết bị di động.

nút chia sẻ bài đăng trên instagram.

Tìm bài đăng mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào nút chia sẻ để biết thêm tùy chọn.

Sao chép url bài đăng bằng cách nhấp vào "Sao Chép Liên kết".

instagram sao chép bài đăng url
cách tải xuống hình ảnh instagram trong trình duyệt.

Chuyển đến trình duyệt yêu thích của bạn, dán liên kết đã sao chép và thay thế insta bằng cặn bã.

Chọn kích thước hình ảnh và nhấp vào tải xuống. Bạn sẽ được chuyển hướng đến url hình ảnh gốc, bây giờ bạn có thể lưu nó.

cách chọn kích thước hình ảnh và tải xuống bài đăng.